ពានរង្វាន់ និងស្នាដៃ

ពានរង្វាន់ និងវិញ្ញាបនបត្រ

Certificate-of-Appreciation-from-the-Cambodian-Red-Cross

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា​ជូនចំពោះធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា
កាលបរិច្ចេទ៖ ០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤

IDG-Cambodia-for-Outstanding-Retail-Banking

ពាន​រង្វាន់​ជា​ធនាគារលក់រាយ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ ពី​ IDG Cambodia ។
កាលបរិច្ឆេទ ៖ ២៤​​ មិថុនា ២០១៥

Operation-Smile-Cambodia

លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹម
កាលបរិច្ឆេទ៖ 04 ខែកុម្ភះ ២០១៣

Cambodia-Angkor-Air-for-Best-Partner-of-the-Year

លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​ធនាគារ សាខមប៊ែងខេមបូឌា ជាដៃ​គូ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា
កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៦ ធ្នូ ២០១៦