អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

អាជ្ញាប័ណ្ណ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគាររបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

កាលបរិច្ចេទ៖ ០៦ កញ្ញា ២០១១