លិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ជាដៃគូឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ជាដៃ​គូ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៦ ធ្នូ ២០១៦