ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

ប័ណ្ណថ្លែងអំណរគុណប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា​ជូនចំពោះធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

កាលបរិច្ឆេទ ៖ ០៣ មេសា ២០១៤