ពានរង្វាន់ជាធនាគារលក់រាយឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ពាន​រង្វាន់​ជា​ធនាគារលក់រាយ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ ពី​ IDG Cambodia

កាលបរិច្ឆេទ៖ ២៤​​ មិថុនា ២០១៥