ឱកាសការងារ

ឱកាសការងារ

ធនាគារសាខមប៊ែង គឺជាធនាគារពាណិជ្ជដែលឈានមុខគេនៅប្រទេសវៀតណាម ហើយកំពុងបន្តពង្រីកខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសឡាវ ជាមួយបុគ្គលិកសរុបជាង ១៥,៥១០នាក់ និងមានទីតាំងប្រតិបត្តិការ ៥៦៧កន្លែងនៅក្នុងតំបន់។

ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖