ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០១៧

ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

កាលបរិច្ចេទ៖ ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧