សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុងក្រោយបង្អស់អាចទាញយកបាន​ និងចូលមើលដូចតារាងខាងក្រោម៖

Press-release-kh-icon

សំណួរ​ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឆាំងការលាងលុយ Wolfsberg Group 2016

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ១២​ កញ្ញា ២០១៦
  • ទំហំៈ 1 MB
  • ប្រភេទៈ PDF

ទាញយក

Press-release-kh-icon

វិញ្ញាបនបត្រគណនីដៃគូរសហការពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារបរទេស

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ០១​ ធ្នូ ២០១៦
  • ទំហំៈ 1 MB
  • ប្រភេទៈ PDF

ទាញយក

Press-release-kh-icon

ច្បាប់​អនុលោម​ពន្ធ​ចំពោះគណនីក្រៅ​ប្រទេស​របស់អាមេរិក FATCA

  • កាលបរិច្ឆេទ៖ ៥​ មីនា ២០១៨
  • ទំហំៈ 1 MB
  • ប្រភេទៈ PDF

ទាញយក