វីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្ម

វីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្ម

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ដែលធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា បានឈានជើងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមក យើងបានធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីផលិតផលសេវាកម្មថ្មីៗ រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើន។ ខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកអាចស្វែងរកពីវីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌាពីឆ្នាំមុនៗ៖

ប្រភេទវីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្ម៖