ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០១៧

ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

កាលបរិច្ចេទ៖ ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan