ព័ត៌មានថ្មីៗពីធនាគាសាខមប៊ែង

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ព័ត៌មាន និងលក្ខណៈពិសេស

ប្រភេទព័ត៌មាន
  • All
  • ពត៌មានទូទៅ
  • ពត៌មានពីធនាគារសាខមប៊ែង
អត្ថបទតាមឆ្នាំ
  • All
  • ២០១៨
  • ២០១៩

កម្មវិធី “Banking Contest – Easy to Win”
ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

កម្មវិធីសប្បុរសធម៌បរិច្ចាកសម្លៀកបំពាក់
ថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Hide 023 223 423 Foreign Exchange Interest Rate Branch Network Promotions Recruitment Feedback Form Loan Register