មុខងារជម្រើសភាសានៅលើ SC mBanking

By: sacomdev20 comments

ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានដំឡើងមុខងារជម្រើសភាសាក្នុងកម្មវិធីធនាគារចល័ត SC mBanking ឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនពេលធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ ជាមួយជម្រើសភាសាយ៉ាងសំបូរបែបដែលមានដូចជាភាសាខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាវៀតណាមផងដែរ។

Read More
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan