ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូសហការ

ការស្នាក់នៅ និងការអប់រំ

អតិថិជន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​វិក័យប័ត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​ជាមួយនឹង​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​នៅ​តាម​បញ្ជារ​គិត​លុយ លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ភ្លាមៗ​ពី​ដៃគូ​សហការ​របស់​យើងខ្ញុំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

Victoria Angkor

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 25%

  • ផុតកំណត់ : 31/12/2020
  • ទំនាក់ទំនង  : 063 760 428, 012 409 114

Courtyard Resort SR

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 25%

  • ផុតកំណត់ : 31/01/2020
  • ទំនាក់ទំនង  : 063 968 888