ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូសហការ

អាហារ និងការកំសាន្ត

អតិថិជន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​វិក័យប័ត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​ជាមួយនឹង​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​នៅ​តាម​បញ្ជារ​គិត​លុយ លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ភ្លាមៗ​ពី​ដៃគូ​សហការ​របស់​យើងខ្ញុំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ហាងនំបុ័ងឆីលី

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

  • ផុតកំណត់ : 20/02/2021
  • ទំនាក់ទំនង  : 081 800 676

ហ័ងយិន

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

  • ផុតកំណត់ : 20/10/2018
  • ទំនាក់ទំនង  : 069 479 777