ហេតុអ្វីបានជាត្រូវជ្រើសរើសយកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា?

ផលិតផល និងសេវាកម្មសមស្រប

សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុនធុនតូច និងមធ្យម

យើងខ្ញុំផ្តល់នូវដំណោះស្រាយល្អអាចបំពេញនូវរាល់តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកអ្នក

បន្តការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើប​

និងរក្សាធានានូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់

ងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាពរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន

ធនាគារសាខមប៊ែង​ ខេមបូឌា ជាដៃគូ

ដែលគួរជឿទុកចិត្ត

យើងប្តេជ្ញាចិត្តនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៌ល្អបំផុតដល់ អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស

គួរឱ្យជឿទុកចិត្ត ធានាលើការបើកប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅឱ្យបុគ្គលិករបស់លោកអ្នក

គណនីចរន្តសម្រាប់អាជីវកម្ម

ងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាពរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជន

ឥណទានអាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន

គាំទ្រប្រតិបត្តិការសម្រាប់អាជីវកម្ម ពង្រីកអាជីវកម្ម បង្កើនអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

គន្លឹះដើម្បីទទួលជោគជ័យ

គន្លឹះមុនពេលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

តើយើងគួរចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មរបៀបណាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ?

ប្រភពទុនដើម្បីអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

ស្វែង​រក​ប្រភព​ហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម​របស់លោកអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

អាជីវកម្មត្រូវការទុនដើម្បីពង្រីក

គ្រប់ដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យម

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan