513

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ជាមួយនឹង​សេវាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ដែលផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​នូវ​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាចទិញលក់​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណច្រើនជាសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរតាមគណនី ​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ធនាគារសាខមប៊ែង​ទទួល​ទិញ ឬ លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមានក្នុងដូច​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល

រូបិយប័ណ្ណបរទេស ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ កូដ សាច់ប្រាក់ ផ្ទេរ សាច់ប្រាក់ ផ្ទេរ
 ដុល្លារអាមេរិក USA 4,072 4,072 4,085 4,085
ដុល្លារអូស្រ្តាលី AUD 2,826 2,854  N/A 2,941
 ​អឹុរ៉ូ EUR 4,604 4,650  N/A 4,739
​​ យេនជប៉ុន JPY  N/A 35.91  N/A 36.67
ដុងវៀតណាម VND  N/A 0.1738  N/A 0.1755
បាតថៃ THB  N/A 123  N/A 127
យ៉ន់ចិន CNY  N/A 587  N/A 591

អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត

រូបិយប័ណ្ណបរទេសធៀបគ្នា ទិញចូល លក់ចេញ
រូបិយប័ណ្ណ កូដ សាច់ប្រាក់ ផ្ទេរ សាច់ប្រាក់ ផ្ទេរ
  AUD/USD 0.6939 0.7010  N/A 0.7200
  EUR/USD 1.1305 1.1420  N/A 1.1600
  USD/JPY  N/A 111.40  N/A 113.40
  USD/VND  N/A 23,278  N/A 23,428
  USD/THB  N/A 32.05  N/A 33.05
  USD/CNY  N/A 6.9185  N/A 6.9585

សម្គាល់៖

513