513

កម្រៃសេវាទូរទាត់

កម្រៃសេវាទូរទាត់

ធនាគារសាខមប៊ែងផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវកម្រៃសេវាទូរទាត់ សមរម្យ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងកម្រៃសេវាទូរទាត់របស់ធនាគារសាខមប៊ែង៖

ប្រភេទ អត្រា កម្រៃសេវាអប្បបមា កម្រែប្រព័ន្ធ
ផ្ទេរទៅក្រៅប្រទេស 0.17%​ (*) USD 10.00 USD 15.00
ផ្ទេរក្នុងស្រុក 0.05% – 0.10% USD 5.00  –
ផ្ទេរចូល 0 – 0.02% 0 – USD 5.00  –
ការផ្ទេរដោយផ្តល់ការធានារ៉ាប់រង 0.125% – 0.25% USD 50.00  –
ការចេញធានារ៉ាប់រង 0.15% USD 50.00 USD 50.00
ការទូរទាត់ការធានារ៉ាប់រង 0.15% USD 20.00  –
ការចុះថ្លៃសម្រាប់ឯកសារធានារ៉ាប់រង  –
ការធានារ៉ាប់រង 0.15% -0.30% USD 50.00 USD 50.00

សម្គាល់៖

513