លិខិត ថ្លែង អំណរគុណ របស់ មជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹម

លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹម

កាលបរិច្ឆេទ៖ ០៤ កុម្ភះ ២០១៣