513

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទនីតិបុគ្គល

ធនាគារសាខមប៊ែងផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវជម្រើសជាច្រើនក្នុងការសន្សំប្រាក់ និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែង៖

 អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទនីតិបុគ្គល រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
១​ ខែ ១.៨០%  ១.៨០%  –  ១.៧៩%
២ ខែ ២.១០%  ២.១០%  –  ២.០៨%
៣ ខែ ២.៦០%  ២.៥៩%  ២.៦០%  ២.៥៥%
៦ ខែ ៣.៤០%  ៣.៣៨%  ៣.៣៩%  ៣.២៦%
៩ ខែ ៣.៨០%  ៣.៧៥%  ៣.៧៦%  ៣.៥៦%
១២​ ខែ ៤.៨០%  ៤.៧០%  ៤.៧២%  ៤.៣៧%
១៣ ខែ ៤.៩០%  ៤.៧៨%  –  ៤.៤៣%
១៥ ខែ ៥.០០%  ៤.៨៦%  ៤.៨៨%  ៤.៤៤%
១៨ ខែ ៥.១០%  ៤.៩២%  ៤.៩៤%  ៤.៤៣%
២៤ ខែ ៥.២០%  ៤.៩៦%  ៤.៩៨%  ៤.៣២%
៣៦ ខែ ៥.៨០%  ៥.៣៦%  ៥.៣៨%  ៤.៣៨%
៤៨ ខែ ៦.០០%  ៥.៣៩%  ៥.៤១%  ៤.១៧%
៦០ ខែ ៦.២០%  ៥.៤១%  ៥.៤៤%  ៣.៩៧%

 អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទនីតិបុគ្គល រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
១ ខែ ២.០០%  ២.០០%  –  ១.៩៩%
២ ខែ ២.៣០%  ២.៣០%  –  ២.២៧%
៣ ខែ ៣.៣០%  ៣.២៩%  ៣.៣០%  ៣.២៣%
៦ ខែ ៤.១០%  ៤.០៧%  ៤.០៨%  ៣.៩២%
៩ ខែ ៤.២០%  ៤.១៤%  ៤.១៦%  ៣.៩៣%
១២​ ខែ ៥.២០%  ៥.០៨%  ៥.១០%  ៤.៧២%
១៣ ខែ ៥.៣០%  ៥.១៦%  –  ៤.៧៧%
១៥ ខែ ៥.៤០%  ៥.២៤%  ៥.២៦%  ៤.៧៨%
១៨ ខែ ៥.៥០%  ៥.៣០%  ៥.៣២%  ៤.៧៥%
២៤ ខែ ៥.៦០%  ៥.៣២%  ៥.៣៤%  ៤.៦២%
៣៦ ខែ ៥.៩០%  ៥.៤៤%  ៥.៤៧%  ៤.៤៥%
៤៨ ខែ ៦.១០%  ៥.៤៧%  ៥.៥០%  ៤.២២%
៦០ ខែ ៦.៣០%  ៥.៤៩%  ៥.៥១%  ៤.០៣%

សម្គាល់៖

513
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Hide 023 223 423 Foreign Exchange Interest Rate Branch Network Promotions Recruitment Feedback Form Loan Register