ភាគទុនិក

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ចុងក្រោយបង្អស់អាចទាញយកបាន និងចូលមើលដូចតារាងខាងក្រោម៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan