អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ

អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ

1

អាជ្ញាប័ណ្ណ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគាររបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា
កាលបរិច្ចេទ៖ ០៦ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

Certificate-of-Incorporation-Sacombank-icon

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា
កាលបរិច្ចេទ៖ ២០ ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

patent-tax-2022

ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០២២ របស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា
កាលបរិច្ចេទ៖ ១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan