អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ

អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ

1

អាជ្ញាប័ណ្ណ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគាររបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា
កាលបរិច្ចេទ៖ ០៦ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

Certificate-of-Incorporation-Sacombank-icon

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា
កាលបរិច្ចេទ៖ ២០ ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

Patent-Tax-Sacombank-icon

ប័ណ្ណពន្ធប៉ាតង់ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា
កាលបរិច្ចេទ៖ ០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan