ការផ្ដល់កម្ចី

ធនាគារតាមអុីនធើណែត

​សេវា​ធនាគារតាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ​អុីនធើណែតបាន​ នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង និង​គ្រប់​ពេល​វេលា

ឥណទានអាជីវកម្ម

ដំណោះស្រាយសម្បូរបែបសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក

ប្រាក់បញ្ញើអនាគត

ការសន្សំប្រាក់បន្តិចបន្តួចសម្រាប់ក្តីសុបិនធំ តម្រូវឱ្យមានផែនការសន្សំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

លក្ខខណ្ឌនិងរយៈពេលនៃកម្មវិធីប្រូម៉ូសិន

ទាញយកកម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់យើង

តាមដាន និងគ្រប់គ្រងគណនីរបស់លោកអ្នកងាយស្រួល គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan