ដកសាច់ប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

នៅតាមទូអេធីអឹមសាខមប៊ែងជាង ៣០០០កន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ

កម្មវិធីណែនាំអតិថិជន

អស្ចារ្យមែន! គ្រាន់តែណែនាំអតិថិជន ក៏ទទួលបានរង្វាន់ដែរ!

កម្មវិធីពិសេស

សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Privilege ជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន

ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមសាខមប៊ែង

លើសពីការដកសាច់ប្រាក់ លោកអ្នកអាចធ្វើបានប្រតិបត្តិការ
ជាច្រើនផ្សេងទៀត

កម្មវិធីពិសេសថ្មីបំផុត

កម្មវិធីពិសេស សាខមប៊ែងផ្លាស

ស្នើសុំប័ណ្ណសាខមប៊ែង ដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មពិសេសជាច្រើន តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក

ព័ត៌មានបន្ថែម

កម្មវិធីពិសេស ព្រីវីលិក

ស្វែងយល់ពីកម្មវិធីពិសេសជាច្រើនរបស់ប័ណ្ណសាខមប៊ែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និង​ឡាវ

ព័ត៌មានបន្ថែម

ការផ្តល់ជូនពិសេស

ស្វែងយល់ពីការផ្តល់ជូនពិសេសរបស់ប័ណ្ណឥណទានវីសាសាខមប៊ែង

ព័ត៌មានបន្ថែម

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ ថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ កម្មវិធីប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Registration Loan