វីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្ម

វីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្ម

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ដែលធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា បានឈានជើងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមក យើងបានធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីផលិតផលសេវាកម្មថ្មីៗ រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើន។ ខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកអាចស្វែងរកពីវីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌាពីឆ្នាំមុនៗ៖

ប្រភេទវីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្ម៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Hide 023 223 423 Foreign Exchange Interest Rate Branch Network Promotions Recruitment Feedback Form Loan Register