វីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្ម

វីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្ម

ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ ដែលធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា បានឈានជើងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាមក យើងបានធ្វើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីផលិតផលសេវាកម្មថ្មីៗ រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ និងសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើន។ ខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកអាចស្វែងរកពីវីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌាពីឆ្នាំមុនៗ៖

ប្រភេទវីដេអូ និងពាណិជ្ជកម្ម៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan