អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ជាមួយនឹងសេវាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវអត្រាប្តូរប្រាក់ទីផ្សារ។ លោកអ្នកអាចទិញលក់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណច្រើនជាសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរតាមគណនី ដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត។ បច្ចុប្បន្ននេះ ធនាគារសាខមប៊ែងទទួលទិញ ឬ លក់រូបិយប័ណ្ណដែលមានក្នុងដូចតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល

អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត

សម្គាល់៖
  • តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 16 មករា 2019 - 8:15 ព្រឹក.
  • ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា មិនធ្វើការទិញ ឬលក់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងខាងលើនោះឡើយ។
  • អត្រាការប្រាក់ខាងលើសម្រាប់បង្ហាញជូនជាព័ត៏មានតែប៉ុណ្ណោះ ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌារក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
  • តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើអាចទាញយកបាននៅទីនេះ៖ ទាញយក