513

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ជាមួយនឹង​សេវាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ដែលផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​នូវ​អត្រាប្តូរប្រាក់​ទីផ្សារ។ លោកអ្នក​អាចទិញលក់​ប្រភេទ​រូបិយប័ណ្ណច្រើនជាសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរតាមគណនី ​ដែល​លោកអ្នក​ពេញចិត្ត។ បច្ចុប្បន្ន​នេះ ធនាគារសាខមប៊ែង​ទទួល​ទិញ ឬ លក់​រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមានក្នុងដូច​តារាង​អត្រាប្តូរប្រាក់​ ដូចខាងក្រោមនេះ៖

ថ្ងៃ:
ម៉ោងៈ
Loading…

រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល

អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត

សម្គាល់៖

513