អាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគាររបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

អាជ្ញាប័ណ្ណ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ធនាគាររបស់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា

កាលបរិច្ចេទ៖ ០៦ កញ្ញា ២០១១

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan