លិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ជាដៃគូឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

លិខិត​ថ្លែង​អំណរគុណ​ដល់​ធនាគារសាខមប៊ែងខេមបូឌា ជាដៃ​គូ​ឈាន​មុខ​គេ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ១៦ ធ្នូ ២០១៦

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan