ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ធ្វើឱ្យជីវិតលោកអ្នកកាន់តែងាយស្រួល

នៅថ្ងៃទី២៤ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះជាមួយឥណទានសម្រាប់ប្រើប្រាស់របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែលមានរយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ១៥ឆ្នាំ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នូវរាល់តម្រូវការប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នកជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់សមរម្យ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមធ្វើការហៅទៅកាន់ភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan