ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ឆានែល Telegam ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា មានអ្វី!

នៅថ្ងៃទី៦ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២២

ចូលរួមឆានែល Telegram ផ្លូវការរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយបំផុតស្តីពីផលិតផល សេវាកម្ម ដំណឹងការងារ និងប្រូម៉ូសិននានាពីធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា។

Telegram: https://t.me/sacombankcambodia

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan