ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

ជ្រើសលេខគណនីតាមតម្រូវចិត្តជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

នៅថ្ងៃទី២ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២១

លោកអ្នកមិនសូវពេញចិត្តលេខគណនីរបស់ខ្លួនមែនទេ?ឈប់បារម្មណ៍ទៅ!
?ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសលេខគណនីពិសេសរបស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកបាន៖
✅ងាយស្រួលចងចាំ
✅មានភាពជឿជាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់
✅ជ្រើសរើសលេខគណនីហុងស៊ុយតាមតម្រូវការ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមហៅទៅកាន់លេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២២

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan