ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

កំណត់លេខគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០២១

ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសលេខដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត ធ្វើជាលេខគណនីរបស់លោកអ្នកបាន។ កំណត់លេខគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដើម្បីទទួលបានលេខគណនីពិសេសមិនងាយបំភ្លេចបាន។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកភ្នាក់ងារបម្រើអតិថិជនលេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan