513

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទនីតិបុគ្គល

ធនាគារសាខមប៊ែងផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវជម្រើសជាច្រើនក្នុងការសន្សំប្រាក់ និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែង៖

 អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទនីតិបុគ្គល រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
១​ ខែ 1.80%  1.80%  –  1.79%
២ ខែ 2.10%  2.10%  –  2.08%
៣ ខែ 2.60%  2.59%  2.60%  2.55%
៦ ខែ 3.40%  3.38%  3.39%  3.26%
៩ ខែ 3.80%  3.75%  3.76%  3.56%
១២​ ខែ 4.80%  4.70%  4.72%  4.37%
១៣ ខែ 4.90%  4.78%  4.80%  4.43%
១៥ ខែ 5.00%  4.86%  4.88%  4.44%
១៨ ខែ 5.10%  4.92%  4.94%  4.43%
២៤ ខែ 5.20%  4.96%  4.98%  4.32%
៣៦ ខែ 5.30%  4.93%  4.95%  4.05%

 អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទនីតិបុគ្គល រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
១ ខែ 2.00%  2.00%  –  1.99%
២ ខែ 2.30%  2.30%  –  2.27%
៣ ខែ 3.30%  3.29%  3.30%  3.23%
៦ ខែ 4.10%  4.07%  4.08%  3.92%
៩ ខែ 4.20%  4.14%  4.16%  3.93%
១២​ ខែ 5.20%  5.08%  5.10%  4.72%
១៣ ខែ 5.30%  5.16%  5.19%  4.77%
១៥ ខែ 5.40%  5.24%  5.26%  4.78%
១៨ ខែ 5.50%  5.30%  5.32%  4.75%
២៤ ខែ 5.60%  5.32%  5.34%  4.62%
៣៦ ខែ 5.70%  5.27%  5.30%  4.31%

សម្គាល់៖

513