513

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទឯកត្តជន

ធនាគារសាខមប៊ែងផ្តល់នូវភាពបត់បែនដល់អតិថិជននូវជម្រើសជាច្រើនក្នុងការសន្សំប្រាក់ និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់។ ខាងក្រោមនេះ​ គឺជាតារាងអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារសាខមប៊ែង៖

អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទឯកត្តជន រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
១ ខែ ២.០០% ២.០០% ១.៩៩%
២​ ខែ ២.៣០% ២.៣០% ២.២៧%
៣ ខែ ២.៨០% ២.៧៩% ២.៨០% ២.៧៥%
៦ ខែ ៣.៦០% ៣.៥៧% ៣.៥៨% ៣.៤៥%
៩ ខែ ៤.០០% ៣.៩៥% ៣.៩៦% ៣.៧៥%
១២ ខែ ៥.00% ៤.៨៩% ៤.៩១% ៤.៥៥%
១៣ ខែ ៥.១០% ៤.៩៧% ៥.០០% ៤.៦០%
១៥ ខែ ៥.២០% ៥.០៥% ៥.០៧% ៤.៦១%
១៨ ខែ ៥.៣០% ៥.១១% ៥.១៣% ៤.៥៩%
២៤ ខែ ៥.៤០% ៥.១៤% ៥.១៦% ៤.៤៧%
៣៦ ខែ ៥.៥០% ៥.១០% ៥.១២% ៤.១៨%

  អត្រាការប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ប្រភេទឯកត្តជន រូបិយប័ណ្ណ៖ ប្រាក់រៀល

រយៈពេល ការប្រាក់នៅចុងគ្រា ការប្រាក់ប្រចាំខែ ការប្រាក់ប្រចាំត្រីមាស ទូរទាត់ការប្រាក់មុន
១ ខែ ២.១០% ២.១០% ២.០៩%
២ ខែ ២.៤០% ២.៤០% ២.៣៧%
៣ ខែ ៣.៤០% ៣.៣៩% ៣.៤០% ៣.៣៣%
៦ ខែ ៤.២០% ៤.១៦% ៤.១៨% ៤.០២%
៩ ខែ ៤.៣០% ៤.២៤% ៤.២៥% ៤.០២%
១២ ខែ ៥.៣០% ៥.១៨% ៥.២០% ៤.៨១%
១៣ ខែ ៥.៤០% ៥.២៦% ៥.២៨% ៤.៨៥%
១៥ ខែ ៥.៥០% ៥.៣៣% ៥.៣៥% ៤.៨៦%
១៨ ខែ ៥.៦០% ៥.៣៩% ៥.៤១% ៤.៨៣%
២៤ ខែ ៥.៧០% ៥.៤១% ៥.៤៣% ៤.៧០%
៣៦ ខែ ៥.៨០% ៥.៣៦% ៥.៣៨% ៤.៣៨%

សម្គាល់៖

513