សេវាធនាគារតាមអុីនធឺណែត

សេវាធនាគារតាមអុីនធឺណែត

សូមបំពេញនូវគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមានក្នុងទម្រង់បែបបទខាងក្រោមនេះ។ បន្ទាប់មក សូមចុចប៊ូតុង “ចុះឈ្មោះ” នៅខាងក្រោម។ រាល់ព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលមាន (*) ជាព័ត៌មានតម្រូវអោយមានជាចាំបាច់។

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan