ប្រភេទ

ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០,០០០,០០០ រៀល ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងការពារជម្ងឺកូវីដ ១៩។

នៅថ្ងៃទី២០ ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០២០

ជាការ​ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជម្ងឺកូវីដ ១៩ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០,០០០,០០០ រៀល ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងការពារជម្ងឺកូវីដ ១៩។

លោក Nguyen Nhi Thanh អគ្គនាយកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០,០០០,០០០ រៀល ជូនដល់តំណាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា។
លោក Nguyen Nhi Thanh អគ្គនាយកធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០,០០០,០០០ រៀល ជូនដល់តំណាងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា។

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Hide 023 223 423 Foreign Exchange Interest Rate Branch Network Promotions Recruitment Feedback Form Loan Register