ព័ត៌មាន

ប្រភេទ

កញ្ចប់កម្ចីពិសេស ជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ៦.៥%/ឆ្នាំ

នៅថ្ងៃទី១២ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០២២

ដើម្បីចូលរួមស្តារដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា បានដាក់ចេញកញ្ចប់កម្ចីពិសេសសម្រាប់ការគាំទ្រវិស័យធុរកិច្ចនាំចេញ និងនាំចូល ជាមួយអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ ៦.៥%/ឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រវិស័យធុរកិច្ចនាំចេញ និងនាំចូល។
ចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ឬរហូតអស់កញ្ចប់ថវិកា។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣ /០៩៧ ៨ ២២៣ ៤២៣

ចែករំលែកទៅកាន់៖

បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan