ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូសហការ

ការទទួលទានអាហារ

អតិថិជន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​វិក័យប័ត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​ជាមួយនឹង​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​នៅ​តាម​បញ្ជារ​គិត​លុយ លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ភ្លាមៗ​ពី​ដៃគូ​សហការ​របស់​យើងខ្ញុំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ហាងនំបុ័ងឆីលី

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : 20/02/2021
 • ទំនាក់ទំនង  : 081 800 676

Tous Les Jours

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 25%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A

Lotteria

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 25%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A

The Asian Kitchen

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 25%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A

Kanji Japanese

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A

Yi Sang

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A

Swensen's

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A

Uy KuyTeav

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A

The Pizza Company

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 30%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A

Sevensea Seafood restaurant

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A

World Dining Restaurant

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : N/A
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាការប្រាក់ អត្រាប្តូរប្រាក់ ស្នើសុំឥណទាន ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ឱកាសការងារ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ
Close 023 223 432 Exchange Rate Fee Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan