ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូសហការ

ការផឹក

អតិថិជន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​វិក័យប័ត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​ជាមួយនឹង​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​នៅ​តាម​បញ្ជារ​គិត​លុយ លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ភ្លាមៗ​ពី​ដៃគូ​សហការ​របស់​យើងខ្ញុំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

Coffee Today

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ១០%

  • ផុតកំណត់ : ០៩-២០២១
  • ទំនាក់ទំនង  : ០២៣ ២២៣ ៤២៣

Misterbrew

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ១០%

  • ផុតកំណត់ : ០៩-២០២១
  • ទំនាក់ទំនង  : ០២៣ ២២៣ ៤២៣

Milk Tea

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ១០%

  • ផុតកំណត់ : ០៩-២០២១
  • ទំនាក់ទំនង  : ០២៣ ២២៣ ៤២៣
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan