ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីដៃគូសហការ

ការជាវទំនិញ និងសម្ភារៈទំនើបៗ

អតិថិជន​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ ឬ​ធ្វើ​ការ​ទូទាត់​វិក័យប័ត្រ​តាមរយៈ​ម៉ាស៊ីន​ឆូត​ជាមួយនឹង​ប័ណ្ណ​ធនាគារ​សាខមប៊ែង​នៅ​តាម​បញ្ជារ​គិត​លុយ លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ការ​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ភ្លាមៗ​ពី​ដៃគូ​សហការ​របស់​យើងខ្ញុំ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

Aovyeut

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : N/A
 • ទំនាក់ទំនង  : 096 666 8163

Dr Fashion Shop

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 081 676 222

មីស្ទ័រមែន

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 012 335 466

HEATWAVE

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : 11/03/2020
 • ទំនាក់ទំនង  : 017 470 090

CX Central Export

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 086 555 930

Seang Lin

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 023 222 707

បណ្ណាគារ អង្គរធំ

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 012 345 111

Look at Me

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 15%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 010 636 569

POSH edition

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : 11/03/2020
 • ទំនាក់ទំនង  : 017 470 090

Laurel shop

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 012 713 666

ឃូល

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 10%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 077 886 877

Cover Premium

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 016 992 989

សុីធី អុបទិក

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 077 800 780

Ice Watch

បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20%

 • ផុតកំណត់ : បានផុតកំណត់
 • ទំនាក់ទំនង  : 077 751 000
បិទ ​០២៣ ២២៣ ៤២៣ អត្រាប្តូរប្រាក់ អត្រាការប្រាក់ បណ្តាញ​ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានប្រូម៉ូសិន ឱកាសការងារ ទម្រង់ផ្ដល់មតិយោបល់ ស្នើសុំឥណទាន
Close 023 223 432 Exchange Rate Interest Rate Branch Location Promotions Recruitment Feedback Form Registration Loan